Ak máte vytvorené konto prihláste sa, ak konto nemáte zaregistrujte sa
Anketa
Čo je pre vás pri nákupe potravín najdôležitejšie?
Cena
16%
Že sú vyrobené na Slovensku
31%
Známy pôvod - výrobca
44%
Blízkosť predajne
9%

Pravidlá

Pravidlá používania portálu PoctivePotraviny.sk

 

1/ PoctivePotraviny.sk je komunitný portál pre zdravý životný štýl a podporu výroby a predaja kvalitných regionálnych potravín. Súčasťou Služieb portálu je bezplatná firemná aj občianska inzercia – online trhovisko poctivých potravín, a katalóg firiem z oblasti potravinárstva a agroturistiky. Prevádzkovateľom portálu PoctivePotraviny.sk je spoločnosť Secus, s.r.o..

2/ Registrácia Používateľa na portáli PoctivePotraviny.sk je dobrovoľná a bezplatná. Neregistrovaní Používatelia majú plný prístup k prehliadaniu verejného obsahu portálu PoctivePotraviny.sk.

Registrovaní Používatelia navyše získajú možnosť:

·        komentovať články

·        zverejňovať inzeráty

·        pridávať podujatia

 

3/ Registrovaní používatelia – podnikatelia a firmy (farmy, výroba, agroturistika) si navyše môžu bezplatne vytvoriť svoj firemný profil na samostatnej stránke s adresou typu www.PoctivePotraviny.sk/Váš-názov.

Výhody firemného profilu:

·        webová prezentácia vašej firmy, produktov, služieb

·        možnosť pridávania textového obsahu a fotografií

·        zverejnenie kontaktných údajov, adresy, predajných miest

·        zobrazenie lokality prostredníctvom služby Mapy Google

·        zviditeľnenie v katalógu agroturistiky, farmárov a výrobcov

·        možnosť uviesť odkaz na svoju webovú stránku

·        pridávanie aktuálnych akcií a noviniek

·        náhrada klasickej webovej stránky

4/ Používateľ je povinný uviesť pri registrácii na PoctivePotraviny.sk do registračného formulára pravdivé údaje. Registráciou mu vznikne používateľský profil. Používateľ má možnosť svoje údaje v profile upravovať a meniť prostredníctvom webového rozhrania po prihlásení sa do systému PoctivePotraviny.sk.

5/ V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien Používateľ Registráciou poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie svojich osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa na dobu neurčitú. Používateľ je oprávnený kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať, na čo je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočných prieťahov zrušiť jeho používateľský profil a odstrániť osobné údaje Používateľa z databázy portálu PoctivePotraviny.sk, o čom podá Používateľovi najneskôr do 30 dní správu e-mailom.

6/ Používateľ sa zaväzuje, že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe Používateľom zadaných dát, a že odškodní prípadné nároky, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú z titulu takéhoto konania tretích strán v príčinnej súvislosti s konaním Používateľa.

7/ Prevádzkovateľ má právo jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť prístup Používateľa k Službám portálu PoctivePotraviny.sk a zrušiť ním využívaný používateľský profil, ak Používateľ:

·        zverejní alebo sprístupní materiál porušujúci autorské práva tretej strany

·        zverejní alebo sprístupní obsah v rozpore s dobrými mravmi a/alebo zákonmi Slovenskej republiky

·        iným spôsobom koná v rámci Služieb a komunity portálu PoctivePotraviny.sk v rozpore s dobrými mravmi a/alebo zákonmi Slovenskej republiky, alebo poškodzuje dobrú snahu a záujmy Prevádzkovateľa

8/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v rámci portálu PoctivePotraviny.sk vymazať alebo upraviť akýkoľvek obsah zverejnený Používateľom vrátane inzerátov a diskusných príspevkov, ak tento obsah:

·        porušuje podmienky uvedené v bode 6/ a 7/

·        obsahuje špekulatívnu alebo nulovú cenu (v inzerátoch), neautorizované fotografie, identické (duplicitné) texty

·        je inými Používateľmi nahlásený ako nepravdivý

·        je vyhodnotený Prevádzkovateľom ako pokus o klamanie spotrebiteľa

·        obsahuje odkazy na konkurenčné weby a inzertné portály

·        iným spôsobom odporuje dobrej snahe a záujmom Prevádzkovateľa

9/ Používateľ súhlasí s tým, že žiadnymi spôsobmi ani automatizovanými prostriedkami nebude zasahovať do prevádzky a chodu portálu PoctivePotraviny.sk, ani nebude vyvíjať aktivity spôsobujúce nezmyselnú a nadmernú záťaž technologickej časti portálu PoctivePotraviny.sk.

10/ Používateľ berie na vedomie, že jeho inzercia a v nej uvedené kontaktné údaje môžu byť zverejnené na stránkach vyhľadávačov (napr. Google, Yahoo, Live search a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov.

11/ Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mailovú adresu Používateľa e-mailové správy s reklamným obsahom. S týmto Používateľ výslovne súhlasí, pričom svoj súhlas udeľuje Registráciou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že e-mailovú adresu Používateľa neposkytne tretej strane.

12/ Používateľ Registráciou vyslovuje súhlas s tým, že webový portál môže obsahovať prepojenia (odkazy) na iné webové servery (webové stránky), a že zahrnutie týchto prepojení do Služby neznamená, že by Prevádzkovateľ schvaľoval obsah týchto serverov (webových stránok), niesol za ne akýmkoľvek spôsobom zodpovednosť, alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi.

13/ Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré by Používateľovi prípadne tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v súvislosti s využívaním Služieb portálu PoctivePotraviny.sk, ani za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Služieb, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

14/ Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez súhlasu Používateľov a i bez ich predchádzajúceho oboznámenia Služby upravovať, inovovať alebo zrušiť.

15/ Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia týchto Podmienok. Tieto zmeny budú zapracované do textu a zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok na stránke http://www.poctivepotraviny.sk/i/pravidla, čím Prevádzkovateľ zároveň naplní svoju povinnosť informovať o zmene podmienok Používateľa. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia. Ďalším používaním Služieb portálu PoctivePotraviny.sk Používateľ dáva najavo súhlas s novým znením podmienok.

16/ Bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo služieb portálu PoctivePotraviny.sk, ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam.

17/ V prípade, že sa používateľ rozhodne využiť niektorú platenú službu portálu v zmysle cenníka, vyjadruje pri objednaní služby alebo aj úhradou zaslanej elektronickej faktúry svoj súhlas s elektronickou fakturáciou, ktorá bude prebiehať medzi ním a Prevádzkovateľom.

18/ Články a blogy publikované na portáli vyjadrujú názory svojich autorov, a v žiadnom prípade nenahrádzajú lekársku starostlivosť, odbornú liečbu ani konzultáciu s lekárom. Pokiaľ nie je v konkrétnom článku alebo blogu uvedené inak, žiadny z autorov portálu PoctivePotraviny.sk nie je zdravotníckym špecialistom. V prípade dlhodobých alebo vážnych zdravotných problémov sa vždy obráťte na svojho lekára a prekonzultujte s ním spôsoby liečby, aj možnosti správneho stravovania na základe vášho zdravotného stavu.

19/ Reklamácia platených služieb portálu: pri pochybení na strane Prevádzkovateľa je Používateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny služby (alikvótnu časť ceny, počas ktorej nebola daná služba funkčná). Používateľ je oprávnený reklamáciu realizovať písomne, e-mailom alebo faxovou správou v lehote do 14 dní odo dňa zistenia pochybenia. Pochybením na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, ktorá sa týka potvrdenej objednávky Používateľa, a to konkrétne po dobu dlhšiu ako 7 hodín bez prerušenia v priebehu kalendárneho dňa. Za pochybenie na strane Prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti Služby.

20/ Portál PoctivePotraviny.sk využíva pre zlepšovanie poskytovaných Služieb, na zostavovanie anonymných štatistík návštevnosti a na zobrazovanie relevantnej reklamy súbory cookies (vrátane súborov cookies tretích strán). Súbory cookies si môže Používateľ v nastavení svojho internetového prehliadača zakázať, alebo ich kedykoľvek z prehliadača vymazať.

21/ Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Prevádzkovateľa. V Žiline dňa: 28.02.2014.

 

Copyright:

Tento server je ako v časti, tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom Prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky ani daľšie časti serveru), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná, publikovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Na stránke by som zmenil / chýba mi:
E-mail (nepovinný):
Odoslať dotaz